تایتل قالب
کافه ای پر از علم،دانش،ایده و خلاقیت


۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روز پنجم سپاسگزاری» ثبت شده است
پاداش سپاسگزاری<روز پنجم2>💰💰
 تمرین شماره ۵

                                         ثروت،پاداش سپاسگزاری
1️⃣گامھای یک تا سه را از تمرین شمارهٔ یک تکرار کنید، موھبت ھای خود را بشمارید: لیستی بنویسید از ده موھبتی که دارید و پس از خواندن ھرکدام از این موھبت ھا علت قدرشناسیتان را نسبت به آن بنویسید، سپس لیست را بازخوانی کنید و برای ھر موھبت سه بار بگویید سپاسگزارم و احساس قدرشناسی داشته باشید...

بقیه در ادامه مطلب😉😉


پاداش شکر گزاری<روز پنجم>💰💰

اگر در زندگیِ شما کمبود پول وجود دارد، دقت کنید که نگرانی و حسادت، رشک و ناامیدی، دلسردی، شک و ترس دربارهٔ پول، ھیچگاه برای شما پول بیشتر نمی آورد زیرا این احساسات از کمبود حس قدرشناسی برای پولی ناشی میشود که اکنون دارید. شکایت کردن راجع به پول، بحث کردن دربارهٔ پول، سرخورده شدن در ارتباط با پول، نق زدن دربارهٔ قیمت چیزی نشانه ھای شکرگزاری نیست، بنابراین وضعیت پولی در زندگیِ شما نه تنھا بھتر نخواھد شد، بلکه بدتر ھم می شود.