تایتل قالب
کافه ای پر از علم،دانش،ایده و خلاقیت


۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روز سوم سپاسگزاریپ» ثبت شده است
سپاسگزاری روابط صمیمانه <روز سوم2>

روابط صمیمانه
-گامھای یک تا سه از تمرین شماره ی یک را تکرار کنید، موھبت ھاتان را بشمارید، بنویسید که چرا شکرگزارید. ھریک از موارد نوشته شده را در لیست بخوانید و در پایان ھر موھبت، کلمه ی سپاسگزارم را سه بار تکرار کنید و تا آنجاکه میتوانیدحس سپاسگزاری داشته باشید.
-سه تا از نزدیکترین ارتباطھاتان را برگزینید و عکس فرد مورد نظرتان را جمع آوری کنید.
-ھمانگونه که عکس را پیش رو گذاشته اید، پنج چیزی را که به خاطرشان از آن فرد سپاسگزارید
در دفتر یا کامپیوتر خود بنویسید.


سپاسگزاری روابط صمیمانه <روز سوم>

فرض کنید که اگر شما تنھا انسان روی زمین بودید، تمایلی به انجام ھیچ کاری نداشتید. چه لذتی داشت که انسان نقاشی های بکشد که ھیچکس آن را نمیبیند؟ چه فایدهای دارد که شخصی یک قطعه موسیقی بسازد که کسی آن را نمیشنود. چه سودی خواھد داشت که کسی دست به اختراع چیزی بزند که برای کسی قابل استفاده نیست؟ چه فایده دارد که از جایی به جای دیگر برویم زیرا ھرجا که برویم مانند ھمان جایی است که درآنیم. در این صورت ھیچ شادی و سروری در زندگی نخواھدبود .

با ما در ادامه همراه باشید🌼🌼