تایتل قالب
کافه ای پر از علم،دانش،ایده و خلاقیت


۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روز دهم سپاسگزاری» ثبت شده است
انرژی مثبت ھمچون گرد و غبار ھمه را فرامیگیرد<روز دهم2>🧡💙

تمرین شماره 10

1️⃣موھبتھای خود را بشمارید: لیستی از ده موھبت تان تھیه کنید و بنویسید که چرا نسبت به آنھا احساس سپاسگزاری دارید. لیست خود را از نو بخوانید و در پایان ھر مورد، کلمه ی سپاسگزارم را سه بار بگویید و تا آنجا که میتوانید برای موھبت ھایی که دارید قدرشناس باشید...


انرژی مثبت ھمچون گرد و غبار ھمه را فرامیگیرد<روز دهم>🧡💙

آموزه ھای روحانیِ باستانی میگویند که ھر آنچه ما از صمیم قلب به دیگران می دھیم، صدبرابر به خودمان بازمیگردد. بنابراین قدرشناسی و تشکر زبانی از دیگران و گفتن سپاسگزارم بابت آنچه که از آنھا دریافت میدارید، برای بھبود شرایط زندگیِ شما لازم است.

بقیه در ادمه مطلب😄😄