تایتل قالب
کافه ای پر از علم،دانش،ایده و خلاقیت


۲۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تغییر در خود» ثبت شده است
شکر گزاری <روز پانزدهم 2>💓💓

تمرین شماره ١۵

روابطتان را به گونھای معجزهآسا بھبود بخشید

1-موھبتھای خود را بشمارید: لیستی از ده موھبت تان تھیه کنید و بنویسید که چرا احساس میکنید که برای آنھا سپاسگزارید. لیست خود را از نو بخوانید و در پایان ھر مورد، واژه ی سپاسگزارم را سه بار بگویید و تا آنجا که میتوانید برای موھبت ھاتان قدرشناس باشید...


شکر گزاری روز پانزدهم💝💝

اگر روابط شما با شخص یا اشخاصی سرد است و یا روابطتان با آنھا به شکست انجامیده و قلب تاناز این بابت شکسته یا در قلبتان کینه و یا سرزنشی متوجه آنھاست، می توانید این وضع را باقدرشناسی عوض کنید.

بقیه در ادامه مطلب😀😀

شکر گزاری<روز چهاردهم>🌌🌌

برای آنکه با نشاط ترین روز زندگی تان را داشته باشید و آن را تجربه کنید، میباید برای تمام روز و پیش از شروع به ھر کاری برای آن روز شکرگزار باشید. برای داشتن یک روز با نشاط کافی است که خیلی ساده پیش از آغاز کردن روز، به تمام برنامه ھاتان بیندیشید و برای خوب پیش رفتن ھر یک از آنھا، واژه ی سپاسگزارم را بگویید. این ساده ترین کاری است که  می توانید انجام دھید، این کار تنھا چند دقیقه از وقتتان را خواھد گرفت ولی تفاوتی در زندگیِ روزانه ی شما ایجاد میکند که باورنکردنی است.

بقیه در ادامه مطلب😊😊


شکر گزاری<روز سیزدهم2>🎁🎁

تمرین شماره ١٣
به تمامیِ آرزوھایتان جامه ی واقعیت بپوشانید

1-موھبتھای ارزانی شده به خود را بشمارید – لیستی از ده موھبت تھیه کنید. بنویسید که چرا به خاطر آنھا شکرگزار ھستید. لیست را دوباره بخوانید و در پایان ھر موھبت بگوئید:سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم و تا میتوانید احساس سپاس بیشتری راجع به آن نعمت داشته باشید.

بقیه در ادامه مطلب🎇🎇


شکر گزاری<روز سیزدهم>🔮🔮

اگر تمرین ھا را روز به روز دنبال کرده باشید، تاکنون برای تمام آنچه که دریافت کرده اید یا به دریافت اش ادامه می دھید، به کمک تمرین شکرگزاری شالوده ی شگفت انگیزی را بنا نهاده اید. لیکن امروز، روزی ھیجان انگیز است، چراکه شما درصدد شروع استفاده از قدرت غیرقابل توصیفِ شکرگزاری برای رؤیاھا و خواسته ھاتان ھستید!

بقیه در ادامه مطلب💛💚🧡


سپاسگزاری<روز دوازدهم2>😉😉

تمرین شماره ١٢
اشخاص توانمندی که تغییری ایجاد کردند

1-موھبتھای خود را بشمارید: لیستی از ده موھبت تھیه کنید و بنویسید که چرا برای آنھا سپاسگزارید. لیست خود را از نو بخوانید و در پایان ھر مورد، کلمه ی سپاسگزارم را سه بار بگویید و تا آنجا که میتوانید برای موھبتھایی که دارید قدرشناس باشید.


سپاسگزاری<روز دوازدهم>😀😀

ھمه ی ما در لحظات بخصوصی از زندگی که نیاز به کمک داشته ایم، از دیگران کمک و راھنمایی و حمایت دریافت کردهایم. گاھی اوقات شخصی دیگر با تشویق یا راھنمایی و یا با حضوری به موقع زندگیِ ما را تغییر می دھد. بعد زندگی پیش میرود و ما لحظاتی را که کسی طیِ آنھا زندگیمان را تغییر داده است فراموش می کنیم.

 بقیه در ادامه مطلب😁😁


سپاسگزاری<روز یازدهم2>💐💐

تمرین شماره ١١
یک صبح فرحبخش

1️⃣ھنگامی که برای یک روز نو و تازه از خواب برمی خیزید، پیش از انجام ھرکاری کلمه ی سپاسگزارم را بگویید...


انرژی مثبت ھمچون گرد و غبار ھمه را فرامیگیرد<روز دهم2>🧡💙

تمرین شماره 10

1️⃣موھبتھای خود را بشمارید: لیستی از ده موھبت تان تھیه کنید و بنویسید که چرا نسبت به آنھا احساس سپاسگزاری دارید. لیست خود را از نو بخوانید و در پایان ھر مورد، کلمه ی سپاسگزارم را سه بار بگویید و تا آنجا که میتوانید برای موھبت ھایی که دارید قدرشناس باشید...


انرژی مثبت ھمچون گرد و غبار ھمه را فرامیگیرد<روز دهم>🧡💙

آموزه ھای روحانیِ باستانی میگویند که ھر آنچه ما از صمیم قلب به دیگران می دھیم، صدبرابر به خودمان بازمیگردد. بنابراین قدرشناسی و تشکر زبانی از دیگران و گفتن سپاسگزارم بابت آنچه که از آنھا دریافت میدارید، برای بھبود شرایط زندگیِ شما لازم است.

بقیه در ادمه مطلب😄😄


۱ ۲ ۳