تایتل قالب
کافه ای پر از علم،دانش،ایده و خلاقیت


۳۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است
آمیزه های انرژی مثبت<روز هشتم2>🍔🍕

روز هشتم

آمیزه های انرژی مثبت

١- موھبتھاتان را بشمارید: لیستی از ده موھبت خود تھیه کنید. بنویسید که چرا احساس شکرگزاری میکنید. لیست خود را دوباره بخوانید و در پایان ھر موھبت،کلمه سپاسگزارم را سه بار تکرار کنید و تا آنجا که میتوانید حس شکرگزاری داشته باشید.


آمیزه های انرژی مثبت<روز هشتم>➕➕

شکرگزاری پیش از خوردن غذا یک رسم ھزاران ساله است که به دوران مصر باستان برمیگردد. با شتاب گرفتن زیاد زندگی در قرن بیست و یکم، صرف وقت برای سپاسگزاری پیش از غذا به فراموشی سپرده شده است. استفاده از فرصت سادهٔ خوردن غذا یا نوشیدن برای قدرشناسی باعث افزایش انرژی مثبت در زندگیِ ما میشود..

بقیه در ادامه مطلب🤩🤩


🎉🎉از درهم ریختگی سادگی را پیدا کن از نا هما هنگی هماهنگی را.در میان مشکلات فرصت هایی نهفته است🎉🎉 

آلبرت انیشتین


برای خوشبختی<3>...

😍😍تو امروز پیشرفت خواهی کرد،زیرا امروز روز رسیدن به کمال است.ومن برای چنین روزی خدا را شکر میکنم.امروز معجزه هایی پشت سر هم برایت خواهند آمد،و عجایب لحظه ای باز نمی ایستد😍😍


راه های خروج از منفی بودن<روز هفتم2>😍😍

تمرین شماره ٧
یک راه کارآمد بدون منفی بودن

1️⃣موھبتھای خود را بشمارید: لیستی از ده موھبت تان تھیه کنید و بنویسید چرا به خاطر آنھا احساس قدرشناسی میکنید. لیست را بازخوانی کنید و در پایان ھر موھبت، بگویید سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم و برای موھبت ھایی که دارید از صمیم قلب سپاسگزار باشید...

بقیه در ادامه مطلب😘😘


راه های خروج از منفی بودن<روز هفتم>✅✅

ھر موقعیت منفی، خواه یک رابطه پُر دردسر باشد یا نبودِ سلامتی یامشکلِ کاری، ناشی از نبودِ سپاسگزاری به مدت طولانی است. اگر ما برای چیزھایی که در زندگیمان ھست شکرگزار نباشیم، به صورت ناخودآگاه وجود آنھا را برای ھمیشه تضمینی خواھیم دانست. ھمیشه مھیا دانستن چیزھا مقدمه رخدادھای منفی است، چرا که در این شرایط ما از وجود آنھا شکرگزار نخواھیم بود و کاراییِ نیروی قدرشناسی را در زندگیمان متوقف میکنیم. ھمانطور که شکرگزار بودن باعث موفقیت آمیزتر شدن زندگیِ ما می شود، تضمینی دانستن وجود چیزھای مختلف ھم سبب نزول و اُفت میزان موفقیت در زندگی میشود...

بقیه در ادامه مطلب💚💛


برای حافظه...🧠🧠

🔆🔆در ذهن الهی از بین رفتن حافظه وجود ندارد پس هرچه را که باید به یاد بیاورم،به یاد می آورم  و هر چه را که مصلحتم نیست فراموش میکنم🔆🔆


جملات حکیمانه<4>

<<بامدادان، ھنگامی که از خواب برمیخیزید، برای دیدن روشناییِ صبح سپاسگزاری کنید، برای غذا و شادیِ زندگی تان سپاسگزار باشید. اگر ھیچ علتی برای سپاسگزاری نمی یابید، پس مشکلی در خود شما ھست.>>
(١٨١٣-١٧۶٨) ته کومسه
رھبر قبیلھی شاونی سرخپوستان آمریک


موفقیت در کارها<روز ششم2>🥇🥇
تمرین روز ششم
موفقیت در کارها

1-گامھای یک تا سه از تمرین شمارهٔ یک را تکرار کنید، موھبتھای خود را بشمارید: لیستی بنویسید از ده موھبتی که دارید و پس از خواندن ھر کدام از این موھبتھا علت قدرشناسیتان را نسبت به آن بنویسید و بعد لیست را بازخوانی کنید و برای ھر موھبت سه بار بگویید سپاسگزارم و احساس قدرشناسی داشته باشید...


راز پیشرفت کارها<روز ششم>

چگونه امکان دارد کسی که در فقر مطلق به دنیا آمده، بی ھیچ چیزی زندگی را شروع کند و با تحصیلات بسیار کمی که دارد، رئیس جمھور یا فرد مشھوری شود یا یک امپراتوری را بناگذارد و به یکی از ثروتمندان جھان بدل شود؟ و چگونه است که دو نفر که کاری را با ھم شروع میکنند، یکیشان به موفقیتھای بزرگ دست مییابد، حال آنکه دیگری به رغم تلاشی که برای دستیابی به موفقیت به خرج میدھد، به نتیجه مھمی دست پیدا نمیکند...

بقیه در ادامه مطلب😘😘

۱ ۲ ۳ ۴