تایتل قالب
کافه ای پر از علم،دانش،ایده و خلاقیت


سپاسگزاری<روز چهارم>

سلامتی گرانبھاترین موھبت در زندگیِ انسانھاست و ھمواره سلامتیِ خود را بیش از ھر چیز دیگری مهیا و تضمین شده میدانیم. برای بسیاری از ما، سلامتیمان تنها زمانی مهم است که آن را ازدست میدھیم. آنگاه به این واقعیت پی میبریم که بدون سلامتی، ھیچ چیز نداریم.

سلامتی هدیه ی زندگیست؛ این چیزی است که به  شما داده شده و ھر روز به  شما داده خواھد شد...


🟧🟥درتمام طول عمرم بخشندگی و رحمت به دنبالم می آید و برای همیشه در جایگاه توانگری ساکن هستم🟧🟥

این جمله را هر روز برای خوشبخت شدن تکرار کنید


🔶🔶خداوند پیشاپیش من قدم بر می دارد و مرا به پیروزی می رساند🔶🔶


سپاسگزاری روابط صمیمانه <روز سوم2>

روابط صمیمانه
-گامھای یک تا سه از تمرین شماره ی یک را تکرار کنید، موھبت ھاتان را بشمارید، بنویسید که چرا شکرگزارید. ھریک از موارد نوشته شده را در لیست بخوانید و در پایان ھر موھبت، کلمه ی سپاسگزارم را سه بار تکرار کنید و تا آنجاکه میتوانیدحس سپاسگزاری داشته باشید.
-سه تا از نزدیکترین ارتباطھاتان را برگزینید و عکس فرد مورد نظرتان را جمع آوری کنید.
-ھمانگونه که عکس را پیش رو گذاشته اید، پنج چیزی را که به خاطرشان از آن فرد سپاسگزارید
در دفتر یا کامپیوتر خود بنویسید.


با سلام به زودی اپلیکیشن جادوی سپاس گزاری را  برای گوش دادن صوتی در این بلاگ قرار میدهیم😍😍


سپاسگزاری روابط صمیمانه <روز سوم>

فرض کنید که اگر شما تنھا انسان روی زمین بودید، تمایلی به انجام ھیچ کاری نداشتید. چه لذتی داشت که انسان نقاشی های بکشد که ھیچکس آن را نمیبیند؟ چه فایدهای دارد که شخصی یک قطعه موسیقی بسازد که کسی آن را نمیشنود. چه سودی خواھد داشت که کسی دست به اختراع چیزی بزند که برای کسی قابل استفاده نیست؟ چه فایده دارد که از جایی به جای دیگر برویم زیرا ھرجا که برویم مانند ھمان جایی است که درآنیم. در این صورت ھیچ شادی و سروری در زندگی نخواھدبود .

با ما در ادامه همراه باشید🌼🌼در ابتدای کار با این تمرینھا باید چند روز اول را به صورت پشت سر ھم برای بدل شدن قدرشناسی به  یک عادت تمرکز کنید. ھر چیزی که شما را نسبت به قدرشناس بودن تشویق و ترغیب میکند، به شما یاری میدھد تا زندگیتان را به طلا تبدیل کنید و این به درستی ھمان چیزی است که این تمرین شما را برای آن آماده میکند.ابتدا یکی از موفقیتھای خود را به یاد آورید و راھکارھای رسیدن به آن را در ذھنتان مرور کنید و از این که به آن دست یافتھاید، شکر خداوند را به جای آورید و سپاسگزار باشید.


نخستین کاری که ھر صبح یا در اولین فرصت در این روز باید انجام دھید آن است که موھبتھای خود را بشمارید. شما برای اینکار میتوانید از کامپیوتر یا کتاب مخصوص یا یک دفترچه استفاده کنید تا تمام قدرشناسیتان را در یک جا قرار دھید. قرار است امروز شما ده موھبتی را لیست کنید
که در زندگی داشته اید و برای آن قدرشناس ھستید
.
ھنگامی که انیشتین سپاسگزاری میکرد، می اندیشید که چرا باید قدردان باشد. ھنگامی که شما علت آنچه را بدانید که برایش قدردان ھستید، آنگاه مرتبه ی قدرشناسی را بھتر احساس خواھید کرد. به خاطرداشته باشید که عملکرد قدرشناسی به توجه و میزان احساس شما بستگی دارد بنابراین برای ھر مورد روی لیست تھیه شده علت قدردانیتان را نسبت به آن بنویسید.


بیتردید شنیده اید که دیگران از عبارت <مواھبات را بشمار> استفاده میکنند. وقتی به چیزھایی می اندیشید که  برایشان سپاسگزارید، در حقیقت شما در حال شمارش آنھا ھستید. ولی چیزی که امکان دارد از آن آگاه نباشید آن  است که شمردن موھبتھاتان یکی از مهم ترین تمرینھاییست که تاکنون انجام داده اید، و در حقیقت به گونھای جدی زندگیِ شما را تغییر خواھد داد و دگرگون خواھد کرد.در ادامه  پست ها به تمرون روز اول میپردازیم.

باما همراه باشید✨✨


منابع:کتاب معجزه شکر گزاری راندا برن


در تمامیِ مذاھب، اسطوره ھا و حتی افسانه ھا آمده است که برای دستیابی به موفقیت، نخست باید واژه ھای کلیدی را به زبان آورد.
برای آنکه انرژی حاصل از شکرگزاری را شامل حال خود کنید، نخست باید این واژه را بگویید:
سپاسگزارم. نمیتوانم برای شما از چگونگیِ اھمیت واژه ی سپاسگزارم در زندگیتان بگویم. برای آنکه زندگیِ قدرشناسانھای داشته باشید و نتیجه ی آن را در زندگیتان تجربه کنید باید سپاسگزارم کلمه ای باشد که در زندگیتان بیش از ھمه میگویید و احساس میکنید.
این واژه باید به شناسه ی شما تبدیل شود. سپاسگزارم، پلی است از وضعیت فعلیِ شما به  زندگیِ رؤیاییتان.


۱ ۲ ۳ ... ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵